11. februarja 2022

Poročanje o 21. seji

Prva letošnja seja straškega občinskega sveta je potekala v četrtek, 10.02.2022, v večnamenski sobi Kulturnega doma v Straži. Občinski svet s prisotnostjo enajstih od trinajstih svetnic in svetnikov je na tokratni seji obravnaval 17 točk. Lahko rečemo, da je bila seja konstruktivna in uspešna, saj je bila večina točk dnevnega reda sprejetih z 11 oz. 10 glasovi ZA in 0 proti, razen pri obravnavi poslovnika, ko je eden od občinskih svetnikov glasoval PROTI.

Ena glavnih točk je bil prav gotovo Proračun občine Straža v drugi obravnavi. Proračun je investicijsko naravnan, saj je od 6.800.000 EUR odhodkov namenjenih za investicije kar 4.200.000 EUR. Nekatere pomembne investicije v letu 2022  Pomembne investicije v letu 2022.  Precejšen del sredstev je namenjenih tudi za področje kulture, humanitarnih dejavnosti, športa, za delovanja gasilcev. Seveda pa je v proračunu poskrbljeno tudi za socialno šibke, vzgojo in izobraževanje. Proračun za leto 2022 je bil z 10 glasovi ZA in brez glasu PROTI tudi sprejet. Prav tako je bil z naslednjo točko sprejet tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022.

Pomembna točka je bila prav gotovo tudi Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža, ki govori o delu občinskega sveta, tudi ta je bil tokrat v drugi obravnavi. Za pripravo tega pomembnega dokumenta je bilo vloženo kar nekaj truda in dela. Nekateri svetniki so sicer v svoji razpravi želeli, da se v poslovnik dodatno navede, da se pred pomembnimi odločitvami na sejah Občinskega sveta, ki bistveno vplivajo na razvoj občine in njenega delovanja opravijo pred obravnavo gradiv še dodatna usklajevanja. Župan je sicer pojasnil, da po trenutno veljavni zakonodaji nikjer ni navedeno, da se mora župan še dodatno usklajevati s svetniki. Je bil pa skozi razpravo dosežen dogovor, da se bo v bodoče trudil tudi v to smer, predlagani amandma pa se je umaknil.

Občinski svet je sprejel tudi odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Straža, s katerim se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in za župana v Občini Straža ter število članov, ki se jih voli v posamezni volilni enoti. Občinski svet šteje enajst članov, ki se volijo po večinskem volilnem sistemu v sedmih volilnih enotah. V 7. volilni enoti (Na žago, Pod Srobotnikom, Stara cesta, Ob Krki, Pod vinogradi, Gradiška, Ulica talcev, Zavrtnica Sela in Hruševec) se voli štiri svetnike, v 6. volilni enoti (Drča, Dule, Gaj, Novomeška cesta, Podreber, Podgora in Resa) se voli dva svetnika v ostalih volilnih enotah; v 1. volilni enoti (Rumanja vas), 2. volilni enoti (Vavta vas in Jurka vas), 3. volilni enoti 3 (Drganja sela), 4. volilni enoti (Potok od vključno h.š. 7 dalje, Prapreče in Dol. Mraševo) in 5. volilni enoti (Loke, Zalog, Potok – Volavče do h.š. 7) pa se voli po enega svetnika.

Prav tako je bil v drugi obravnavi sprejet tudi Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov, ki sovpadajo z volilnimi odbori, ki je bil dopolnjen s petimi amandmaji.

Na dnevnem redu je bil po skrajšanem postopku sprejet tudi Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Dolenjske, s katerim se v področje dela skupne uprave doda še področje informatike in jo skupna uprava lahko upravlja za občine ustanoviteljice.

Da se bodo lahko pravočasno uspeli pripraviti razpisi za naša društva so bili na tokratni seji soglasno sprejeti letni programi za šport, kulturo ter socialno varstvo, ki so izhodišče za razpis in kasneje prijavo na razpise.

Občinskemu svetu je bila s strani pripravljavca predstavljena tudi strategija razvoja Občine Straža, za katero je bil sprejet sklep, da se pred dokončnim sprejemom tako pomembnega dokumenta, le-ta da še v javno razgrnitev in obravnavo občanom. Gre za dokument namenjen našim občanom in prav je, da lahko nanj podajo svoje predloge in pripombe.

S strani predstavnice podjetja Komunala Novo mesto je bil predstavljen poslovni plan za leto 2022.

Občinski svet pa se je seznanil tudi s projektom Lokalna cesta LC 295053 Zalog – Straža od km 2.120 do km 3.790, izgradnje obvoznice Zalog.

Pod točko Kadrovske zadeve je župan svetnike seznanil, da je bil s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 17.01.2022 svetnikom posredovan Poziv za predlaganje kandidata za nadomestnega predsednika Komisije za varstvo okolja Občine Straža. Do roka ni prišel noben predlog, zato je bilo dogovorjeno, da bo župan sklical Komisijo za varstvo okolja, da izberejo predsednika komisije izmed svojih članov.

Pri zadnji točki so imeli svetniki možnost podati svoje pobude in vprašanja, na katere jim je župan že odgovoril na sami seji oz. se jim bo odgovorilo do naslednje seje.

 

 

Nekatere pomembne investicije Občine Straža v letu 2022

Pomembne investicije v letu 2022

 

 

 

 

 

Arhiv novic

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad preglednostjo cest v območju osnovne šole in vrtca na območju Občine Straža

29. septembra 2022

Inšpektorji Službe za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske so v času od 25. 8. 2022 do 15. 9. 2022, izvedli redne nadzore glede zagotavljanja preglednosti cest v območju osnovnih šol in vrtcev. Cilj akcije je zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu, zlasti najranljivejše skupine, tj. otrok, ki ...Več »

Podari – zamenjaj - vzemi

23. septembra 2022

Podari – zamenjaj - vzemi Pripravljamo se na 1. tovrstni dogodek, ki je namenjen vsem, ki vam je doma kaj v napoto, pa se vam to zdi škoda zavreči, vsem, ki ste se doma česa naveličali in bi to zamenjali, vsem, ki nimate dohodkov, da bi si željeno privoščili. Z izmenjavami spodbujamo ...Več »

Evropski teden mobilnosti 2022

31. avgusta 2022

Občina Straža je tudi v letošnjem letu s podpisom listine pristopila in s tem potrdila sodelovanje pri projektu  Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom 2022, kateri letos poteka pod sloganom "trajnostno povezani". Poudarek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je na pomenu vključenosti najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja ...Več »

90 let gospe Ivane Jakše

31. avgusta 2022

V Domu starejših občanov je v torek 30.09.2022 v  krogu svoje družine,  visok življenjski jubilej 90 let, praznovala gospa Ivana Jakše iz Straže. Poleg župana Dušana Krštinca so ji vse dobro zaželeli tudi predsednica DU Straža Rozina Kum, predstavnica Karitasa Marica Vurušič ter predstavnica KORK Straža Jožica Piškur. Vse dobro ...Več »

Počitniška ustvarjalna delavnica

18. avgusta 2022

Utrinki z današnje počitniške ustvarjalne delavnice - poslikava kamenčkov in školjk   Več »

Turnir v balinanju

17. avgusta 2022

V soboto je v Športnem parku Breza potekal turnir v balinanju, ki ga je organiziralo tamkajšnje Športno društvo Breza. Udeležence turnirja je pozdravila in jim zaželela dobrodošlico v občini Straža podžupanja občine Katarina Petan. Več »

Dobrodelna strelska tekma  Strelskega društva Straža

10. avgusta 2022

V soboto je Strelsko društvo Straža priredilo dobrodelno strelsko tekmo, na kateri smo zbrali 200€, ki smo jih namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta Vas.  Zmagal je Jure Pavlin  SD STRAŽA, pred Pavlom Turkom SD RAFAL, tretje mesto pa je zasedel Franc Povše SD STRAŽA.         Več »

Počitniška delavnica - Izdelovanje nakita

12. julija 2022

Utrinki z današnje počitniške delavnice, ko smo s pomočjo ustvarjalke Darje Hrovatič izdelovali nakit prijateljstva.   Več »

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »


top